ค้นหา (Search)

หัวข้อ / Topics

Safety/Security
Environment
Facilitation
Others

อนุสัญญาระหว่างประเทศ / Conventions

ลำดับชั้นของกฎหมาย / Hierarchy of Law

Total 226

1
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 243/2566 เรื่อง แบบใบสำคัญรับรองและแบบบันทึกรายการอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามพิธีสาร ค.ศ. 1978 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974
MD Notification No. 243/2566 Subject: Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Record of Equipment in Accordance to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 : SOLAS 1974, as amended by SOLAS 1978.)
{Flag State Implementation} {SOLAS 1974}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
1 ม.ค. 2569
2
ความตกลง/บันทึกความเข้าใจ
เริ่มใช้บังคับ
7 ก.พ. 2567
3
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
5 ก.พ. 2567
4
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 326 / 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจเรือ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)
MD Notification No. 326/2566 Subject: Amendments to the rules, methods and conditions for ship inspection According to the Marine Department Regulation on Survey and Certification of International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 Annex I Regulations for the Prevention of Pollution by Oil (Issue 1))
{Flag State Implementation} {Ship Design and Equipment} {SOLAS 1974} {MARPOL 1973/1978}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
8 ม.ค. 2567
5
(SSB) แก้ไขเพิ่มเติมแบบใบสำคัญรับรองและแบบบันทึกรายการอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิต ในทะเลโดยเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (ฉบับที่ 2)
Amendments to the Certificate of Safety Equipmentand Record in accordance with the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (as amended).
{Flag State Implementation} {Fire Protection and Firefighting} {Navigation, COLREG, VTS, routing, reporting, Radio communication, GMDSS, LRIT} {Recognized Organizations} {SOLAS 1974} {SOLAS Protocol 1988}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
1 ม.ค. 2567
6
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
1 ม.ค. 2567
7
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
1 ม.ค. 2567
8
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 222/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแบบใบสำคัญรับรองและแบบบันทึกรายการอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิต ในทะเลโดยเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (ฉบับที่ 2)
MD Notification No. 222/2566 Subject: Amendments to the Record of Equipment and Certificate According to the Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (Issue 2)
{Flag State Implementation} {SOLAS 1974}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
1 ม.ค. 2567
9
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 287 / 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจเรือ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจ และการออกใบสำคัญรับรองสำหรับ เรือบรรทุกสารเคมีอันตรายในระวาง พ.ศ. ๒๕๖๕
MD Notification No. 287/2566 Subject Amendments ules, methods and conditions for ship inspection. According to Marine Department regulations Concerning the criteria, methods, conditions, and inspection fees and issuance of certificates for Ships carrying dangerous chemicals in Bulk, B.E. 2022
{Flag State Implementation} {Cargoes and Dangerous Goods} {SOLAS 1974} {MARPOL 1973/1978}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
27 พ.ย. 2566
10
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 288 / 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิต ในทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับการตรวจเรือที่ใช้แก๊สหรือเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ำ
MD Notification No. 288/2566 Subject: Amendments to the criteria, methods and conditions for issuing certificates regarding the safety of life at sea, B.E. 2016, for inspections of Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels
{Flag State Implementation} {Ship Design and Equipment} {SOLAS 1974}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
27 พ.ย. 2566
11
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 281/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจเรือ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศ สำหรับเรือบรรทุกแก๊สเหลวในระวาง พ.ศ. 2566
MD Notification No.281/2566 Subject: Amendments to the Criteria, Methods, and Conditions for Vessel Surveying according to Marine Deparment Regulation on Survey and Certification for the Carriage of Dangerous Gases in Bulk B.E. 2566
{Flag State Implementation} {Cargoes and Dangerous Goods} {Ship Design and Equipment} {SOLAS 1974}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
22 พ.ย. 2566
12
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
9 พ.ย. 2566
13
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
27 ก.ย. 2566
14
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
27 ก.ย. 2566
15
ข้อบังคับ
เริ่มใช้บังคับ
19 ก.ย. 2566
16
ข้อบังคับ
เริ่มใช้บังคับ
19 ก.ย. 2566
17
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
28 ส.ค. 2566
18
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 205/2566 เรื่อง การตรวจควบคุมเรือไทย (Flag State Supplementary Survey) ตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาและตราสารข้อบังคับต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
MD Notification No.205/2566 Subject: Flag State Supplementary Survey According to Regulations, Procedures and Guidelines under International Conventions and Instruments in which Thailand is a Party
{Flag State Implementation} {Recognized Organizations} {SOLAS 1974} {MARPOL 1973/1978} {STCW 1978} {LL 1966} {TONNAGE 1969} {COLREG 1972} {CLC PROT 1992} {MLC 2006}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
28 ส.ค. 2566
19
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
11 ส.ค. 2566
20
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 59/2566 เรื่อง การแจ้งข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุ
Marine Department Notification No.59/2566 on the transmission of observations when in the vicinity of tropical cyclone or of a suspected tropical cyclone
{Hydrographic services, meteorological services and aids to navigation} {SOLAS 1974}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
30 มิ.ย. 2566
21
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจ และการออกเอกสารการบันทึกประวัติเรือต่อเนื่อง (Continuous Synopsis Record) และการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ (International Ship Security Certificate ) พ.ศ. 2566
Marine Department Regulation on Survey and Certificate for Continuous Synopsis Record and Survey and Certificate for International Ship Security Certificate B.E. 2566
{Ship registration / IMO number} {Flag State Implementation} {ISPS} {SOLAS 1974} {SOLAS Protocol 1988}
ข้อบังคับ
เริ่มใช้บังคับ
22 มิ.ย. 2566
22
ข้อบังคับ
เริ่มใช้บังคับ
22 มิ.ย. 2566
23
ข้อบังคับ
เริ่มใช้บังคับ
21 มิ.ย. 2566
24
พระราชบัญญัติ
เริ่มใช้บังคับ
17 มิ.ย. 2566
25
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 104/2566 เรื่อง การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ผิดพลาด
MD Notification No. 104/2566 Subject: False Distress Alert
{Flag State Implementation} {Port State Control} {Seafarers affairs, occupational safety, health, working conditions} {SOLAS 1974}
ประกาศ
เริ่มใช้บังคับ
12 มิ.ย. 2566